Zasady bezpieczenstwa na lodzie

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą wykonać produkty używane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Kankusta Duo

Obecnie każde urządzenia skończone na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgoda z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi prawidłowe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć też zawarte będące informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i wdrażać na wielkość jego szanse gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.